[1]
N. MAHATMI and A. Satyagraha, “Study of Mascot Design Character As Part Of City Branding: Malang City”, Ultimart: Jurnal Komunikasi Visual, vol. 11, no. 2, Jan. 2019.